De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Renpart Vastgoed neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Renpart Vastgoed garandeert niet dat de website voortdurend foutloos of ononderbroken functioneert. Evenmin garandeert Renpart Vastgoed dat de inhoud van de website voortdurend juist, volledig en actueel is. Nog niet voor alle werkzaamheden is een omgevingsvergunning afgegeven. Het is mogelijk dat de eindsituatie na voltooiing van de werkzaamheden afwijkt van de op deze website of in andere publicaties van Renpart Vastgoed weergegeven situatie. Renpart Vastgoed wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Renpart Vastgoed niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Renpart Vastgoed wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan Renpart Vastgoed. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Renpart Vastgoed is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Renpart Vastgoed wordt verzonden, is niet beveiligd tenzij in de privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, deze disclaimer en de privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.